POL/ENG

Informacja o przetargu

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 27 września 2018 r. w siedzibie syndyka masy upadłości Przemysława Wierzbickiego (KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa) o godz. 12:00 odbędzie się otwarcie i rozpoznanie ofert dot. sprzedaży wierzytelności z tytuły sprzedaży towarów i usług w stosunku do VIKATAN P.U.E. UNP 190510229, ODO Dom Igri UNN 101364155 Spółka z o.o., LLC Delis frut NIP 190546513 Spółka z o.o., OOO Frukt Aziya UNP 192527217 Spółka z o.o., Frutopttorg Ltd Spółka z o.o. wchodzących w skład masy upadłości spółki Agro Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: „Agro Trade”), sygn. akt Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych IX GUp 86/16.

Cena wywoławcza wynosi 33.742,60 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 60/100). Osoby zainteresowane mogą składać pisemne oferty w terminie do dnia 22 września 2018 r. w siedzibie syndyka masy upadłości Przemysława Wierzbickiego (KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa) lub przesłać je na adres siedziby syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przedstawić dowód wpłaty wadium w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Agro Trade sp. z o.o. w upadłości, 90 1140 1977 0000 3718 4100 1001.

Syndyk ma prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.

Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym szczegółowe wymogi odnośnie formy, treści i sposobu składania ofert, opis przebiegu sprzedaży oraz warunki zawarcia umowy zostały określone w regulaminie sprzedaży. W celu zapoznania się z regulaminem sprzedaży osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kancelarią syndyka masy upadłości:

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k. ul. Twarda 2 00-105 Warszawa, tel. 22 378 26 14.