POL/ENG

Szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k. przeszła pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług szkoleniowych i została wpisana do ogólnodostępnej platformy (Bazy Usług Rozwojowych), w której mogą Państwo znaleźć oferty usług rozwojowych oferowanych pezez naszą Kancelarię (kursy, szkolenia itp.). Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że Kancelaria WARP uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), stąd może już świadczyć mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom usługi rozwojowe z dofinansowaniem ze środków unijnych (nawet do 85% kosztów). W ramach usługi rozwojowej możemy dla Państwa poprowadzić szkolenie, doradztwo lub e-learning z tematów istotnych dla firm, w szczególności z tematów prawnych, biznesowych, zarządczych (w tym „umiejętności miękkie”) podatkowych i kadrowych.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości i do przeanalizowania, jakie potrzeby w zakresie usług rozwojowych ma Państwa firma. Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej danych co do możliwości zrealizowania usługi rozwojowej z dofinansowaniem unijnym prosimy o kontakt z Panią Pauliną Bęś (tel. 22 378-26-14, kom. 517872874 mail: p.bes@warp.com.pl) lub o odpowiedź na tego mail-a (w takim wypadku skontaktujemy się z Państwem na wskazany numer telefonu lub mail-a). Zwracamy Państwa uwagę, iż warto z wyprzedzeniem przeanalizować potrzeby usług rozwojowych w Państwa firmie i warto je z nami przedyskutować, gdyż w niektórych województwach nie jest prowadzony ciągły nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Jeśli Państwa firma nie spełnia definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (tj. jest „dużym”przedsiębiorcą), to i tak być może mamy dla Państwa rozwiązanie – jakkolwiek „duże” firmy nie kwalifikują się na BUR, to mają szereg podwykonawców (np.: agenci, brokerzy, przedstawiciele handlowi), którzy sami spełniają kryteria uznania za mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Jednocześnie te duże firmy często prowadzą skoordynowane działania szkoleniowe w odniesieniu do swoich podwykonawców (np.: program szkoleniowy dla agentów „Akademia Prawa Ubezpieczeniowego”), w ramach czego można wykorzystać właśnie BUR.

I.
Przykłady wykorzystania usługi rozwojowej

Przykład nr 1
Mały przedsiębiorca z województwa podlaskiego chce wdrożyć w swojej firmie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Załóżmy, że koszt tego wdrożenia wyniósłby dla niego komercyjnie 10.000 zł netto. WARP przygotowuje w jego imieniu wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej, załatwia wszelkie formalności, po czym przeprowadza w jego firmie szkolenie z RODO wraz z audytem ochrony danych osobowych (w wyniku którego przedstawia zalecenia co do koniecznych zmian w firmie klienta, przy wdrożeniu których następnie WARP wspiera klienta).
Przy odpowiednim ukształtowaniu wniosku ostateczny koszt wdrożenia dla klienta może nawet wynieść jedynie 1.500 zł netto (w niektórych wypadkach, w zależności od szczegółowej treści usługi rozwojowej, w praktyce usługa rozwojowa może być ostatecznie darmowa).

Przykład nr 2
Mikroprzedsiębiorca chciałby rozpocząć składanie ofert w przetargach publicznych – nie wie jednak, gdzie szukać ogłoszeń, jakie dokumenty musi przygotować, w jaki sposób wypełnić formularz oferty oraz jakie działania może podjąć w ramach przetargu. Jednocześnie nie ma czasu i ochoty korzystać z komercyjnych szkoleń otwartych, które często są bardzo ogólne i nie koncentrują się na kwestiach potrzebnych temu właśnie mikroprzedsiębiorcy (któremu może zależeć na przetargach o specyficznym
przedmiocie zamówienia i nie ma potrzeby zdobywać wiedzy o typach przetargu, które go w ogóle nie dotyczą), jak również nie pomogą mu w wypełnieniu dokumentów na potrzeby konkretnego przetargu.
W takiej sytuacji WARP oferuje temu przedsiębiorcy: praktyczne warsztaty w dogodnej lokalizacji (np.: u klienta), w trakcie których nasz mikroprzedsiębiorca może nabyć wiedzę o zamówieniach publicznych oraz moduł doradczy, w ramach którego eksperci z WARP pomogą mu przygotować wzorcową dokumentacje ofertową, wskażą źródła informacji o przetargach oraz pomogą podjąć konieczne czynności w przetargu (np.: co do odwołania od wyniku przetargu). Usługi takie, świadczone komercyjnie, kosztowałyby naszego mikroprzedsiębiorcę nawet do kilkunastu tysięcy złotych – w przypadku usługi rozwojowej świadczonej przez WARP koszt powinien oscylować wokół kwot rzędu kilkuset złotych (w zależności od treści usługi rozwojowej).

II.
Przykładowe usługi rozwojowe WARP:

a) wdrożenie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w MMSP (usługa prawno – informatyczna), co obejmuje:

 • a. moduł szkoleniowy (e-learning lub szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne) – przeszkolenie personelu firmy w zakresie nowych zasad ochrony danych osobowych,
 • b. moduł doradczy – analiza potrzeb firmy (kwestionariusz) oraz przygotowanie i pomoc we wdrożeniu rozwiązań technicznych wymaganych przepisami RODO,

Cel – pomoc w wypracowaniu i utrzymywaniu rozwiązań technicznych potrzebnych do zapewnienia zgodności z RODO (np.: rozwiązania kwestii, jak zrealizować prawo do bycia zapomnianym) – z wykorzystaniem potencjalnym takich rozwiązań jak roboty informatyczne (RPA) oraz chatbot-y. W praktyce bowiem w większości firm wdrożenie RODO robili prawnicy, których działalność faktycznie sprowadziła się do przygotowania dokumentacji – tymczasem większość pytań i problemów powstaje na poziomie codziennego działania systemów informatycznych (np.: jak usunąć dane osobowe osoby, która zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych – gdy jednocześnie musimy mieć dane tej osobowy na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej). Załączamy ulotkę dotyczącą wykorzystania automatyzacji RPA w kwestii zapewnienia zgodności z RODO.

b) warsztaty ze składania ofert w przetargach publicznych, co obejmuje:

 • a. moduł szkoleniowy (e-learning lub szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne) – przeszkolenie personelu firmy w zakresie tego, co jest istotne w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne (jak szukać zamówień, zasady przygotowania oferty, analiza i reakcja na SIWZ i jej zmiany, wybór oferty najkorzystniejszej, środki ochrony prawnej, elektroniczne zamówienia publiczne)
 • b. moduł doradczy – analiza sposobu działania firmy w zakresie zamówień publicznych, rekomendacje i pomoc w ustaleniu prawidłowej procedury, pomoc w opracowaniu wzorów dokumentów,

Cel – przekazania wiedzy i pomoc w praktycznym zastosowaniu wiedzy dotyczącej zamówień publicznych – ważne dla wielu MMSP, które wchodzą lub chciałyby wejść na rynek zamówień publicznych.

c) własność intelektualna w MMSP – usługa rozwojowa zmierzająca do przekazania wiedzy o prawach autorskich i prawach własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, wynalazki), audytu istniejących takich praw w firmie, pomocy w uzyskaniu ochrony tych praw (przygotowanie wzorów umów i innej dokumentacji, pomoc w zarejestrowaniu), przekazaniu wniosków na przyszłość, obejmująca:
a. moduł szkoleniowy (e-learning lub szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne) – przeszkolenie personelu firmy w w/w zakresie,
b. moduł doradczy – analiza procedur firmy w zakresie nabywania w/w praw, pomoc w opracowaniu wzorów dokumentów itd.

Cel – „uporządkowanie” sytuacji związanej z własnością intelektualną w firmie – generalnie, temat ten w zdecydowanej większości firm „leży odłogiem” lub nie jest rozwiązany systemowo (np.: zarejestrowano znak towarowy, ale brak jest umów na nabycie praw autorskich). Tymczasem wiele MMSP prowadzi działalność bardzo mocno związaną z działalnością intelektualną (np.: architekci, projektanci, firmy marketingowe, firmy doradcze).

d) zabezpieczenie należności i windykacja w małej i średniej firmie (usługa prawno – informatyczna), co obejmuje:

 • a. moduł szkoleniowy (e-learning lub szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne) – przeszkolenie personelu firmy w zakresie tego, w jaki sposób można zabezpieczyć należności od kontrahentów (jaki sposób jest optymalny ekonomicznie dla danej firmy) oraz w jaki sposób następuje windykacja należności (wyjaśnienie procedur sądowych i egzekucyjnych),
 • b. moduł doradczy – analiza sposobu działania firmy w zakresie zabezpieczenia należności i ich windykacji, rekomendacje i pomoc w ustaleniu procedury windykacji, pomoc w opracowaniu wzorów dokumentów,

Cel – wyposażenie firm MMSP zarówno w wiedzę, jak zarządzać należnościami (np.: jak kształtować terminy płatności, jakie z wyprzedzeniem rozpoznawać problemy z płatnościami, które wierzytelności i w jaki sposób powinny być priorytetowe, wypracowanie modelu ściągania należności (bardzo ważne w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych – split payment w VAT!), jak również pomoc w stworzeniu oprogramowania do zarządzania należnościami (np.: program do „pilnowania” terminów płatności, program do generowania wezwań do zapłaty) lub udostępnienie robota informatycznego do automatycznej realizacji procesu windykacji (do robota jest „wrzucana” faktura – to robot pilnuje terminów płatności (informuje właściciela firmy o przekroczonych terminach płatności i generuje raporty w tym zakresie) oraz generuje ponaglenia i wezwania).

e) praktyczne zasady zawierania i rozwiązywania umów w działalności gospodarczej, co obejmuje:
a. moduł szkoleniowy (e-learning lub szkolenie zewnętrzne/wewnętrzne) – przeszkolenie personelu firmy w zakresie praktycznych zasad, o których trzeba pamiętać przy podpisywaniu umów (np.: kwestie zasad reprezentacji, koniecznych zgód, wymaganej dokumentacji, formy czynności prawnych, momentu i miejsca zawarcia umowy, elektroniczne czynności prawne) lub przy jej rozwiązywaniu/zmianie (np.: jak prawidłowo zawrzeć aneks lub wypowiedzieć umowę względnie od niej odstąpić),
b. moduł doradczy – przygotowanie wzorów najważniejszych umów w firmie (ofert, ogólnych warunków umów itp.),

III.
Inne potencjalne obszary naszych szkoleń/doradztwa i e-learningu
Obszary, w ramach których nasze usługi rozwojowe mogą dać klientom szczególnie dużą wartość dodaną (z uwagi na nasze bardzo duże doświadczenie w doradztwie i szkoleniach w danej dziedzinie):

 • a) Prawo gospodarcze,
 • b) Prawo spółek,
 • c) Prawo pracy,
 • d) Regulacje ochrony danych osobowych i nowe technologie (AI, robotyzacja, blockchain),
 • e) Prawo nieruchomości,
 • f) Spory cywilne i gospodarcze,
 • g) Prawo zamówień publicznych,
 • h) Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie) i własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wynalazki),
 • i) Prawo konkurencji,
 • j) Prawo administracyjne,
 • k) Prawo karne gospodarcze,
 • l) Restrukturyzacja i upadłość.