POL/ENG

Kwiecień, 2017

Mec. Przemysław Wierzbicki był gościem programu Raport Gospodarczy w TOK FM, podczas którego udzielił wywiadu na temat: „Nowe prawo restrukturyzacyjne w praktyce: co sie sprawdza, co do zmiany?”

Cały wywiad znajdą Państwo tutaj.

Październik, 2016

W październiku 2016 r. Pan Mecenas Przemysław Wierzbicki, Partner Zarządzający w Kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni został członkiem International Bar Association (IBA).

Kliknij tutaj w celu pobrania certyfikatu…

Październik, 2016

W dniu 7 października 2016 r. Pan Mecenas Przemysław Wierzbicki był gościem Pani Anny Wojdy w programie Rzeczpospolita TV “RZECZoPRAWIE: Wierzbicki: Sędziowie nie powinni być od czarnej roboty”.

Czytaj więcej…

PW

Październik, 2016

W dniu 6 października 2016 r. odbyło się spotkanie Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej, któremu przewodniczył Pan Mecenas Przemysław Wierzbicki. Gościem specjalnym była SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska, orzekającą w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Tematyka spotkania została poświęcona postępowaniu sanacyjnemu.

PW

Wrzesień, 2016

Na mocy uchwały nr 133/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. Pan Mecenas Przemysław Wierzbicki objął funkcję przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego („Sekcja”).

Sekcja jest powoływana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i działa na podstawie niniejszych Zasad, regulaminu organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich (Uchwała Nr 14/02 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 września 2002 r., wraz z uchwałami zmieniającymi) oraz uchwały programowej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 października 2014 r. – „Adwokatura Warszawska – wyzwania w obliczu zmian” (pkt 2.2 (iv) Uchwały).

Celem działalności Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Warszawskiej w dziedzinie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, zrzeszonych w Sekcji, w szczególności poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki, działalność opiniodawczą, konferencyjną, legislacyjną oraz współpracę z innymi jednostkami, samokształcenie członków Sekcji, organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów, a także inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego (w tym w Internecie) oraz prowadzenie badań
w tej dziedzinie prawa.

Wrzesień, 2016

W dniach 22-25 września 2016 r. Pan Mecenas Przemysław Wierzbicki, Partner Zarządzający w Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. był uczestnikiem dorocznego Kongresu INSOL Europe w Lizbonie.

Kongres został poświęcony głębokiemu spojrzeniu w świat restrukturyzacji i upadłości w Europie, jak i poza kontynentem europejskim. Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu były zaprezentowane w szczególności „Finanse & Niewypłacalność”, które zostały szeroko omówione przez praktyków, sędziów, jak i wykładowców akademickich.

Gościem specjalnym był Pan Manuel Barroso, były przewodniczący Komisji Europejskiej, obecnie przewodniczący Goldman Sachs International oraz doradca Goldman Sachs w londyńskim oddziale. Kongres przyczynił się do pogłębienia wiedzy uczestników i był wyjątkową okazją do wymiany praktycznych doświadczeń.

PW

maj 2016

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy Urzędu Transportu Kolejowego zorganizowały III. Ogólnopolską Konferencję Naukową Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, która odbyła się w dn. 25 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Celem konferencji było poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu, a także zainteresowanie studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Forum Kolejowe Railway Business Forum oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. przyczyniła się do wsparcia przy organizacji tegorocznej edycji konferencji, jako Partner Konferencji. Ponadto Mecenas Przemysław Wierzbicki, Partner Zarządzający w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., wziął udział w dyskusji panelowej pt.: „Wpływ regulacji na kształtowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View

maj 2016

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni doradzała przy transakcji jednemu z największych polskich deweloperów – ROBYG S.A.

Przedmiotowa transakcja obejmowała zakup nieruchomości znajdującej się w dzielnicy Wola w Warszawie – prężnie rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej. Ponadto przedmiotem transakcji było przeprowadzenie procedury nabycia 99,74 % akcji w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A., będącej dawnym przedsiębiorstwem państwowym, prowadzącej działalność na ww. nieruchomości.
Obsługa prawna obejmowała nie tylko przeprowadzenie audytu prawnego nabywanej nieruchomości, ale i przeprowadzenie audytu prawnego przejmowanej spółki oraz spółek z nią powiązanych. Kancelaria ponadto czynnie wspierała dewelopera we wszelkich rozmowach i negocjacjach związanych z przeprowadzaną transakcją. Przedmiotowa transakcja niewątpliwie jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju dewelopera na rynku mieszkaniowym oraz zapotrzebowania na budowę nowych kompleksów mieszkaniowych na warszawskiej Woli – nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod inwestycję mieszkaniową o dużych rozmiarach. Coraz bogatsze doświadczenie Kancelarii w zakresie badań prawnych nieruchomości i spółek pozwala na obsługę coraz większych podmiotów przy mających istotne znaczenie na rynku transakcjach. Na czele zespołu Kancelarii przygotowującego dokumentację transakcyjną stał mec. Przemysław Wierzbicki – partner zarządzający.

25 stycznia 2016

Umowa na obsługę prawną z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

25 stycznia 2016, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kancelaria podpisała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) umowę na obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia inwestycji, obejmującą świadczenie stałej kompleksowej obsługi prawnej w zakresie dotyczącym działań Działu do spraw Inwestycji MSN, w którego podstawowym zakresie znajdują się budowa nowego budynku MSN w Warszawie oraz budowa tymczasowej siedziby na czas otwarcia docelowego budynku Muzeum.
W zakresie obsługi mieszczą się wszelkie sprawy związane z działalnością, w tym związane z gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, procesem projektowania i wykonania nowego budynku, finansowaniem inwestycji, relacjami z kontrahentami MSN działającymi na podstawie już zawartych umów oraz umów, które będą zawarte w przyszłości, relacjami z Miastem st. Warszawa, organami administracji itp.
Usługi pomocy prawnej obejmować będą w szczególności udzielanie konsultacji, przygotowywanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie MSN w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

17 grudnia 2015

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. doradzała przy połączeniu grup producentów owoców Rajpol Sp. z o.o. i Ewelina Sp. z o.o.

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano połączenie uznanych grup producentów owoców – spółek Rajpol Sp. z o.o. i Ewelina Sp. z o.o. Obsługę prawną związaną z przedmiotowym połączeniem zapewniła kancelaria prawna Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k.
Spółki Rajpol Sp. z o.o. i Ewelina Sp. z o.o. to prężnie działające na polskim i zagranicznym rynku grupy producentów jabłek. Wspomniane połączenie polegało na przejęciu przez Rajpol Sp. z o.o. całego majątku spółki Ewelina Sp. z o.o. w zamian za przyznanie dotychczasowym wspólnikom spółki Ewelina Sp. z o.o. udziałów w kapitale zakładowym spółki Rajpol Sp. z o.o. – jednej z najnowocześniejszych i największych organizacji producentów owoców w Polsce.
Połączenie Rajpol sp. z o.o. i Ewelina sp. z o.o. to precedensowy projekt, mający na celu wzmocnienie rynkowej pozycji producentów jabłek będących wspólnikami ww. spółek, wpisujący się w działania polskich władz, by tworzyć, w drodze połączenia lub przejęcia, coraz większe i silniejsze grupy producentów owoców i warzyw. Warto przy tym odnotować, że tendencje takie są obecne na płaszczyźnie unijnej.
Wskutek połączenia uznanych grup producentów owoców, jakimi są spółki Rajpol Sp. z o.o. i Ewelina Sp. z o.o., powstał podmiot, którego działalność wpisuje się w gwałtowny rozwój sektora producentów owoców i warzyw – planowany obrót połączonych spółek wyniesie ponad 100 mln złotych i docelowo ma się istotnie zwiększać co roku.

6 listopada 2015

Certyfikat Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest stowarzyszona we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, związku pracodawców założonym w 1994 r., zrzeszającym przedsiębiorstwa francuskie, polskie i międzynarodowe.

Certyfikat CCIFP

2 lipca 2015

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. sygnatariuszem Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP.

Kancelaria Wierzbicki i Radcowie Prawni sp. k. ma przyjemność poinformować, że została z dniem 2 lipca 2015 r. sygnatariuszem Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne (CCIFP).
Komitet CSR działający przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) stworzył Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu, z myślą o wszystkich członkach CCIFP, którzy chcieliby przyłączyć się do grona przedsiębiorstw zaangażowanych wdrażaniem i czerpiących potencjał z działań CSR, a także promocją dobrych praktyk w tym zakresie.
Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu firm stowarzyszonych w CCIFP dotyczy wywierania trwałego i pozytywnego wpływu na otoczenie, a tym samym na całą polską gospodarkę, poprzez aktywne działania i realizację rozwiązań zgodnych z polityką odpowiedzialnego biznesu. Podpisując Deklarację Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. przystąpiła do grona firm członkowskich Izby Francuskiej, które zobowiązują się do prowadzenia zrównoważonego biznesu, opartego na:
● Rozwoju kapitału społecznego;
● Rozwoju kapitału ludzkiego;
● Transparentności zarządzania;
● Ochronie zasobów naturalnych;
● Propagowanie dobrych praktyk CSR.

Zobacz Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP.

14 kwietnia 2015

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uchylili przepisy o bankowy tytule egzekucyjnym.

Negatywnie w świetle przepisów Konstytucji Trybunał ocenił art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ustawy Prawo Bankowe. Zdaniem sędziów TK oba przepisy, stanowiące o bankowym tytule egzekucyjnym, są niezgodne z zasadą równości zawartą w art. 32 ustawy zasadniczej oraz z art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka – czyli prawem do sądu.
Bankowy tytuł egzekucyjny dawał bankom uprawnienia do stwierdzenia wymagalnego długu na podstawie swoich rachunków, a w konsekwencji do rozpoczęcia windykacji bez procesu. Banki musiały jedynie uzyskać klauzulę wykonalności.
W ocenie sędziów Trybunału wspomniane przepisy łamały zasadę równości, w lepszej sytuacji stawiając banki, które- i tak w stosunkach z klientem są stroną silniejszą – co zresztą zauważyli sędziowie. – TK rozumie zasadę równości jako nakaz równego traktowania wszystkich adresatów norm prawnych charakteryzujących się daną cechą relewantną – zwróciła uwagę w uzasadnieniu sędzia Teresa Liszcz, będąca sprawozdawcą. – Klauzulę sąd wystawi najpóźniej w ciągu trzech dni, a o zajęciu konta dłużnik dowiaduje się od komornika. Ma wprawdzie tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, ale musi uiścić 5 proc. Od spornej kwoty, bank natomiast płaci 50zł od wniosku o klauzulę – dodawała. Zdaniem TK przepisy o BTE wprowadzają jeszcze dodatkową nierówność – w gorszej sytuacji stawiają wierzyciela, który chce odzyskać pieniądze od dłużnika, mającego także dług wobec banku.
Osoby, które podczas rozprawy opowiadały się za konstytucyjnością wspomnianych przepisów Prawa Bankowego argumentowały, że dłużnik dobrowolnie zrzekł się prawa do sądu, podpisując oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przedstawiciele Związku Banków Polskich dodawali, że uchylenie przepisów o BTE zwiększy koszty kredytów, ponieważ banki będą musiały sięgnąć do innych mechanizmów zabezpieczających wierzytelności. Argumenty te odpierała sędzia Teresa Liszcz. W jej opinii podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest czynnością dobrowolną, acz konieczną do podjęcia współpracy z bankiem. Do zarzutu o nierówności stron zobowiązania w stosunku bank-klient odniósł się natomiast prokurator Stanisław Bończak. W jego opinii BTE nie powinno być zniesione, ponieważ „nie ma powodu, aby traktować bank (wierzyciela) i klienta (dłużnika) jako podmioty równorzędne w każdym aspekcie”. Zdaniem sędziów TK takie podejście byłoby jednak odstępstwem od zasady równości w sferze kontraktów.
Trybunał zauważył jednak, że nagła eliminacja wspominanych przepisów byłaby utrudnieniem dla banków, dlatego odroczył wejście w życia wyroku aż o 1,5 roku – do sierpnia 2016. Argumentował to faktem, że nagłe wykreślenie przepisów z ustawy mogłoby spowodować chaos na rynku bankowym. Sędzia Liszcz zwróciła dodatkowo uwagę, że być może ustawodawca powinien zacząć pracować nad jakimś nowym instrumentem egzekucyjnym dla banków.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego może zmienić sytuację pożyczkobiorców w innych walutach. Banki najczęściej korzystały z egzekucji bankowej właśnie w sprawach opcji walutowych oraz kredytów indeksowanych, gdzie indeksacja wychodziła poza definicję kredytu.
Orzeczenie TK nie dopuszcza wznawiania postępowań dotyczących wyegzekwowanych już tytułów bankowych.

26 marca 2015

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego

Z satysfakcją pragniemy poinformować o sukcesie naszego zespołu, który odnieśliśmy reprezentując powoda – spółkę należącą do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej. Sukces w tym zakresie jest o tyle istotny, że prowadzona przez kancelarię sprawa miała charakter precedensowy. Sprawa w istocie skupiała się na ustaleniu czy upływ terminu obowiązywania lokaty, do której prawa na podstawie umowy cesji nabył powód, powoduje odblokowanie środków na rzecz cedenta, w konsekwencji uniemożliwiając wypłatę środków na rzecz cesjonariusza. W stanie faktycznym sprawy powód zawarł z podmiotem trzecim umowę, której przedmiotem było udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. (gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek). Strony umowy postanowiły, iż w przypadku dokonania przez powoda zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, druga strona umowy zwróci kwoty wypłacone beneficjentowi gwarancji. Na zabezpieczenie tych roszczeń doszło do przelewu wierzytelności przysługującej z tytułu nieodwołalnej lokaty terminowej. Pozwany bank przyjął, że blokada środków na rzecz powoda istniała jedynie do dnia wygaśnięcia lokaty terminowej, w związku z czym po upływie terminu obowiązywania lokaty, bank bezpodstawnie wypłacił środki cedentowi. Sąd Okręgowy wydał wyrok zasądzający – w pełni podzielił nasze stanowisko. Pozwany bank wniósł apelację, jednakże Sąd Apelacyjny również stanął na stanowisku, że skoro ważność umowy przelewu nie budzi wątpliwości to terminowość lokaty nie ma żadnego znaczenia.

19 lutego 2015

Nasz kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Z przyjemnością informujemy, iż reprezentowaliśmy Zamawiającego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, z odwołania trzech Konsorcjów na wybór oferty najkorzystniejszej w skomplikowanym przetargu informatycznym pn. „Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. Wyrokami z dnia 19 lutego 2015 r. odwołania zostały oddalone. Krajowa Izba Odwoławcza w pełni podzieliła nasze stanowisko. Wyrażamy zadowolenie z osiągniętego sukcesu, bowiem wygrana 3:0 przez KIO jest rzadkością.

6 lutego 2015

Cykl szkoleń z restrukturyzacji obligacji

Dnia 2 lutego 2015 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę o obligacjach, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015. W związku z tą nowelizacją, Przemysław Wierzbicki prowadzi obecnie cykl szkoleń z zakresu restrukturyzacji obligacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim szkoleniem, prosimy o e-mail na adres: sekretariat@warp.com.pl .

31 października 2014

Umowa na obsługę prawną z Ministerstwem Sportu i Turystyki

31 października 2014, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kancelaria podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na świadczenie usług prawnych, obejmującą doradztwo prawne i podatkowe w zakresie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami celowymi PL.2012+ sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia sp. z o.o., m.in. w zakresie postępowań przed Komisją Europejską lub Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sporów sądowych oraz w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

27 października 2014

Umowa na obsługę prawną z PSE S.A.

27 października 2014, po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, kancelaria podpisała umowę ramową o świadczenie usług prawnych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie w zakresie prawa zamówień publicznych. Usługi pomocy prawnej obejmować będą w szczególności udzielanie konsultacji, przygotowywanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

9 października 2014

Wystąpienie na Kongresie Serwisów AGD – przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta

9 października 2014 Maria Beroud uczestniczyła w II Kongresie Serwisów AGD, organizowanym przez CECED Polska (European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment). Po wystąpieniu, na którym omówiła przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta, która wchodzi w życie w grudniu, odpowiadała na liczne pytania przedstawicieli firm obecnych na Kongresie (m.in. Amica, Beko, Bosch-Siemens, Candy-Hoover, Electrolux, Gorenje, Indesit, Samsung, Whirlpool). Relację z Kongresu znajdą Państwo na stronie www.cecedpolska.pl

30 września 2014

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – wystąpienie na konferencji

30 września 2014 Przemysław Wierzbicki wystąpił na konferencji „Prawo zamówień publicznych – bariery dla przedsiębiorców” organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC), Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP), Niemiecko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) oraz Amerykańską Izbą Handlową. Nasze wystąpienie poprzedzone było sondażem wśród firm skandynawskich na temat najważniejszych barier, jakie firmy te napotykają w dostępie do zamówień publicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele komisji sejmowych i Ministerstwa Gospodarki – uwagi prelegentów i osób biorących udział w dyskusji mają być wzięte pod uwagę przy nowelizacji ustawy.

12 września 2014

Prawo zamówień publicznych – szkolenie

Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie trwa ok. 3 godziny, prowadzi je Przemysław Wierzbicki i Maciej Łysakowski. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt tel. 22 378 26 14.

28 sierpnia 2014

Doradztwo przy sprzedaży nieruchomości o wartości 58 milionów zł.

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie służyliśmy doradztwem spółce z grupy Rank Progress S.A. w zakresie sprzedaży na rzecz spółki należącej do Grupy Immofinanz – Klio Real Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Pile związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie „Galeria Piła” wraz z infrastrukturą techniczną za cenę 57.696.000 PLN netto. Wskazana cena sprzedaży netto nieruchomości ulegnie w przyszłości podwyższeniu o opcjonalne dodatkowe wynagrodzenie zdefiniowane w umowie (earn – out), przy czym sposób ustalenia wysokości tego wynagrodzenia został zdefiniowany w umowie i zasadniczo jego wysokość będzie ustalona jako określony procent z potencjalnego zysku z Centrum Handlowego ustalonego jako różnica pomiędzy: przyszłą wartością rynkową Centrum Handlowego a kosztem inwestycji, przy czym zarówno przyszła wartość rynkowa jak i koszt inwestycji, w tym metody ich ustalania, zostały odpowiednio zdefiniowane w umowie. Obiekt w Pile ma – w planach Immofinanz – stanowić jeden z pierwszych obiektów nowego formatu centrów handlowych w Polsce – Vivo!. Powierzchnia najmu Centrum Handlowego to około 24 tys. mkw. i ok. 60 lokali. Przy obiekcie powstanie parking z ponad 540 miejscami postojowymi. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie ok. 30 tys. mkw. Generalnym wykonawcą inwestycji w Pile jest firma Erbud S.A. Obecnie na jej terenie trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych obiektu, a także w poszczególnych lokalach. W ramach transakcji zawarte zostały również umowy na zarządzanie przez Rank Progress S.A. projektem oraz na prowadzenie komercjalizacji obiektu. Wyrażamy zadowolenie, iż mogliśmy uczestniczyć w tak ciekawym i skomplikowanym projekcie, dotyczącym do tego pionierskiego rozwiązania na rynku nieruchomości. W ocenie wspólników kancelarii, stanowi to kolejne potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie nieruchomości komercyjnych.

18 lipca 2014

Kolejna umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na doradztwo prawne – prawo upadłościowe i naprawcze, obsługa roszczeń finansowych

18 lipca 2014 r., w wyniku przeprowadzonych w czerwcu i lipcu negocjacji handlowych, podpisaliśmy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejną umowę na usługi doradztwa prawnego. Tym razem przedmiotem zlecenia dla kancelarii jest doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, obsługi roszczeń finansowych oraz zastępstwa procesowego w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK S.A..

24 czerwca 2014

Szkolenie w Skandynawsko-Polskiej Izbie Handlowej

24 czerwca Przemysław Wierzbicki przeprowadził w Skandynawsko-Polskiej Izbie Handlowej szkolenie pt. „Nowe obowiązki firm w umowach z konsumentami”.

27 marca 2014

Szkolenie we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

10 kwietnia Przemysław Wierzbicki przeprowadzi we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej szkolenie pt. „Nowe obowiązki firm w umowach z konsumentami”. Zapisy tutaj.

20 lutego 2014

Warsztaty – prawo konsumenckie

6 marca 2014 Przemysław Wierzbicki będzie prelegentem na warsztatach MMC Polska pt. „Praktyk prawa konsumenckiego w branży ubezpieczeniowej”. Szczegółowy program tutaj.

3 stycznia 2014

Doradztwo spółce Rank Progress S.A.

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. doradzała spółce Rank Progress S.A. w związku z szeregiem transakcji dotyczących akcji spółki Rank Progress S.A., posiadanych przez spółkę Clarriford Limited oraz spółkę Elsoria Trading Limited.

Przedmiotowe transakcje miały miejsce w okresie 13 – 18 grudnia 2013 r. W ich ramach, Elsoria Trading Limited nabyła 599.125 oraz jednocześnie zbyła 6.388.251 akcji zwykłych na okaziciela, jak również nabyła oraz jednocześnie zbyła 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dnia 18 grudnia 2013 r. zbyła również poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej 1.599.125 akcji imiennych serii A.

Elsoria Trading Limited obecnie posiada 2.471.840 akcji imiennych zapewniających 6,65% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A., dających prawo do 4.943.680 głosów na Walnym Zgromadzeniu (9,25% w ogólnej liczbie głosów).

Przed dokonaniem transakcji, o których mowa powyżej, Elsoria Trading Limited była znaczącym akcjonariuszem spółki Rank Progress S.A. – posiadała 9.860.091 akcji zapewniających 26,52% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, dających prawo do 13.931.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu (26,07% w ogólnej liczbie głosów), w tym 4.070.965 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu zapewniających 10,95% udziału w kapitale zakładowym dających prawo do 8.141.930 głosów na Walnym Zgromadzeniu (15,24% w ogólnej liczbie głosów) oraz 5.789.126 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 15,57% udziału w kapitale zakładowym dających prawo do 5.789.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu (10,83% w ogólnej liczbie głosów).

Rank Progress to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i jeden z liderów w swoim segmencie rynku. Spółkę wyróżnia na rynku unikatowa strategia – Rank Progress specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Głównym celem Rank Progress są średniej wielkości miasta, mniej nasycone obiektami handlowymi niż duże ośrodki miejskie.

Zespół prawników odpowiedzialnych za przeprowadzenie transakcji pracował pod kierownictwem Przemysława Wierzbickiego, partnera zarządzającego, a w jego skład wchodzili, między innymi, następujący prawnicy: Agnieszka Bartosiewicz, Marta Foltyn oraz Maria Beroud. Doradztwo w związku z powyższymi transakcjami wymagało koordynacji działań w zakresie kilku dziedzin prawa (m.in. prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, prawa zobowiązań oraz prawa konkurencji) oraz stanowiło istotne wyzwanie – z uwagi na znaczny stopień skomplikowania szeregu umów związanych z transakcjami, obowiązki regulacyjne oraz krótki horyzont czasowy. Jednocześnie doradztwo przy przedmiotowych transakcjach potwierdza rozwój praktyki transakcyjnej Kancelarii, szczególnie w zakresie rynków kapitałowych.

19 grudnia 2013

Doradzaliśmy przy transakcjach pozyskania środków na wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A

Szczegóły na stronie lex.pl: tutaj.

19 grudnia 2013

Konferencja na temat prawa konsumenckiego

Przemysław Wierzbicki będzie prelegentem na konferencji “Praktyk prawa konsumenckiego w branży ubezpieczeniowej”, organizowanej przez MMC Polska w dniach 6 – 7 marca 2014 w Hotelu Hyatt. Temat wystąpienia: „Najbardziej problematyczne naruszenia prawa konsumentów w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK”. Więcej informacji na stronie tutaj.

27 listopada 2013

Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na doradztwo prawne.

27 listopada 2013 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisaliśmy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych przez PKP PLK S.A. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Przedmiotem zlecenia dla kancelarii jest doradztwo prawne związane z inwestycjami infrastrukturalnymi spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obsługi roszczeń, w tym roszczeń z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Kancelaria wyraża zadowolenie z nawiązania współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., co z pewnością zaowocuje współpracą przy wielu ciekawych projektach o znacznym stopniu skomplikowania i ogromnym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce, a tym samym dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie umowa ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potwierdza naszą mocną pozycję w zakresie praktyki sporów dotyczących gwarancji, które są jedną z wiodących specjalizacji naszych prawników, co, jak widać, jest zauważane w skali ogólnokrajowej.

13 listopada 2013

Dzień otwarty

6 listopada, podczas „Dnia Otwartego”, mieliśmy okazję porozmawiać z naszymi klientami o dotychczasowej współpracy i planach na przyszłość. Jak się okazało, warto organizować takie spotkania – pozwalają na mniej „oficjalną” wymianę opinii i poglądów na różne, interesujące naszych klientów tematy.

07 października 2013

Szkolenie – gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe

Dn. 7 października 2013 Przemysław Wierzbicki poprowadzi szkolenie „Praktyczne aspekty odpowiedzialności z gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej – z uwzględnieniem doświadczeń sądowych”.
Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@warp.com.pl

16 września 2013

Szkolenie z postępowania upadłościowego

Dn. 27 września 2013 Przemysław Wierzbicki przeprowadzi szkolenie „Postępowanie upadłościowe”.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: sekretariat@warp.com.pl